Кори озмоиши

ОЗМОИШИ ХУРДИ КОРИ ХАТТ? (ЭССЕ) БАЙНИ ХАТМКУНАНДАГОНИ МАКТАБ?ОИ МИЁНА

Муфассал: Диданд: 3763

21-уми ноябри соли 2016

Маркази миллии тестии назди Президенти ?ум?урии То?икистон р?з?ои 21?ум ва 22?юми ноябри соли равон озмоиши хурдеро байни хатмкунандагони муассиса?ои таълимии та?силоти миёнаи умумии кишвар баргузор мекунад, ки ма?сади он омодаг? ба ?ор? намудани кори хатт? (эссе) дар имти?он?ои марказонидаи дохилшав? аст.

Дар озмоиш 1015 нафар хатмкунандаи муассиса?ои та?силоти миёнаи умум? аз 28 мактаби пилотии ша?ру наво?ии кишвар иштирок карда, дар мавз?ъ?ои и?тимо?, таърих? ва фар?анг? иншои хурд менависанд.

Бояд тазаккур дод, ки тиб?и дастури Асосгузори сул?у Ва?дати милл?, Пешвои миллат, Президенти ?ум?урии То?икистон, му?тарам Эмомал? Ра?мон аз соли 2018 дар ИМД кори хатт? (эссе) ?ор? мегардад, ки барои ?амаи довталабон навиштани эссе бо забони то?ик? ?атм? хо?ад шуд.

Дар назар аст, ки озмоиши мазкур ?ам сат? ва тарзи фикрронии хатмкунандагонро муайян карда, нати?а?ои он дар самти асосии кор бо хонандагон ва муаллимон то соли 2018 ва чорабини?ои омодагии Марказ мусоидат намояд.

Пас аз ворид шудани иншои хурд ба низоми имти?он?ои марказонидаи дохилшав? ду чиз ба назар гирифта мешавад: мазмун ва имло. Матн бояд аз ду вара?и А4 иборат буда, ?исм?ои зеринро дар бар гирад: гузоштани савол, мав?еи муаллиф, мисол аз адабиёт ва зиндаг? ва ?амчунин хулосаи шав?овар.

Соли имти?онии 2018 барои баргузор кардани имти?они эссе зиёда аз 700 мутахассиси со?аи забон ва адабиёти то?ик ба тафтиши он ?алб карда шуда, кори хатии довталабон аз ?ониби мутахассисони гуногун сан?ида мешавад.

Источник: http://ntc.tj/tj/664-essay.html

СЕМИНАРИ ОМ?ЗИШИИ ОМ?ЗГОРОНИ ФАН?ОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТО?ИК БАРОИ ТАФТИШ ВА АРЗЁБИИ КОРИ ХАТТИИ ИШТИРОКДОРОНИ ОЗМОИШИ ЭССЕ

Муфассал: Диданд: 2472

Душанбе, 2-юми октябри соли 2017

Маркази миллии тестии назди Президенти ?ум?урии То?икистон барои ворид намудани кори хатт? (эссе – иншои мухтасар) ба низоми имти?он?ои марказонидаи дохилшав? ба муассиса?ои та?силоти миёна ва олии касбии ?ум?урии То?икистон тиб?и На?шаи чорабини?о оид ба и?рои дастуру супориш?ои Президенти ?ум?урии То?икистон му?тарам Эмомал? Ра?мон, ки аз 31 август то 1 сентябри соли 2015 ?ангоми сафари кор? ба ша?ри К?лоби вилояти Хатлон баён доштанд, кор?ои заруриро ан?ом дода истодааст.

Аз ?умла, Марказ тиб?и фармоиши вазири маориф ва илми ?ум?урии То?икистон аз 14?уми сентябри соли 2017, № 3863 р?зи 15-уми октябри соли равон дар ша?ру но?ия?ои ?ум?ур? бо ?алби 10 ?азор нафар хонандаи синфи 11-уми муассиса?ои та?силоти миёнаи умум? озмоиши калони кори хатт? (эссе)-ро баргузор менамояд.

Дар доираи кор?ои омодаг? ба озмоиш р?зи 2-юми октябри соли равон гузаронидани семинар барои ом?зонидан ва омода намудани ом?згорони фан?ои забон ва адабиёти то?ик, ки кори хаттии иштирокдорони озмоишро тафтиш ва арзёб? менамоянд, о?оз гардид. Дар семинар?о, ки то 10-уми октябр идома меёбанд, 175 нафар ом?згор аз ша?р?ои Душанбе, Ва?дат, ?исор, Ху?анд, ??р?онтеппа, К?лоб ва но?ияи Р?дак? иштирок менамоянд.

Дар семинар ом?згорон тарзи навиштан, тафтиш ва холгузор? ба кори хатт? (эссе) аз р?йи меъёр?ои муайяншударо меом?занд ва метавонанд та?рибаи гирифтаашонро дар муассиса?ои та?силоти миёнаи умум? татби? намоянд.

Лозим ба ?айд аст, ки Марказ бо ма?сади шинос кардани хатмкунандагоне, ки дар озмоиш иштирок мекунанд, “ Тавсия?о оид ба навиштани кори хатт? (эссе) ”-ро омода ва бо теъдоди беш аз 10000 нусха ба чоп расонид. Маводи мазкур ба таври ройгон ба ?ар як иштирокдори озмоиш пешак? та?сим карда мешавад.

Источник: http://ntc.tj/tj/767-seminari-omuzishi-omuzgoron.html

Ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон

Имр?з дар бинои ?укумати ?ум?урии То?икистон та?ти раёсати Асосгузори сул?у ва?дати милл? — Пешвои миллат, Президенти ?ум?урии То?икистон, Раиси ?укумати мамлакат му?тарам Эмомал? Ра?мон ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон баргузор гардид.

Президенти ?ум?урии То?икистон, Пешвои миллат му?тарам Эмомал? Ра?мон кори ма?лисро о?оз бахшида, таъкид намуданд, ки соли 2017 дар ма?муъ барои мардуми то?ик соли бобарор ба ?исоб рафта, бо ?а?ду талош?ои ме?наткашон бо нати?а?ои назаррас ?амъбаст гардид.

Дар ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон оид ба нати?а?ои рушди и?тисодию и?тимо? дар соли 2017 ?исоботи Сарвазири мамлакат ?о?ир Расулзода шунида шуд.

?айд гардид, ки соли 2017 новобаста аз мураккабии вазъи геополитикии ?а?он? ва таъсири манфии омил?ои берун? ба вазъи и?тимоию и?тисодии кишвар ?амчун соли таърих? дар ?аёти сиёсию и?тисодии мамлакат бо?? мемонад.

Сарвазири ?ум?урии То?икистон дар ?исоботи худ ёдовар шуд, ки соли 2017 рушди и?тисодию и?тимоии мамлакат бинобар и?рои сарива?т? ва сифатноки дастуру супориш?ои Президенти ?ум?урии То?икистон, Пешвои миллат му?тарам Эмомал? Ра?мон, инчунин та?ия ва татби?и барнома ва на?шаю чорабини?ои дахлдори ?укумати мамлакат имкон дод, ки ?а?ми ма?м?и ма?сулоти дохилии кишвар ба 61,1 млрд. сомон? баробар гардида, суръати рушд 7,1 фоизро ташкил ди?ад.

Ба рушди и?тисод? як ?атор нишонди?анда?о, аз ?умла афзоиши ма?сулоти саноат? 21,3 фоиз, кишоварз? 6,8 фоиз, мабла?гузор? ба сармояи асос? 4,1 фоиз ва гардиши савдои чакана 6,6 фоиз мусоидат намуд.

Бунёд гардидани корхонаи металлург? бо и?тидори солонаи исте?соли 50 ?азор тонна металли сурб дар «Минта?аи саноатии То?икистон ва Хитой» ва пешбин? гардидани бунёди силсилаи корхона?ои саноат? дар самти саноатикунонии мамлакат заминаи устувор мегузорад.

Аз та?лил?о бармеояд, ки дар ?атори пешрави?ои со?а камбуди?о низ ба мушо?ида мерасанд.

?исми даромади бу?ети су?уртаи и?тимо? ва нафа?а аз ?исоби андози и?тимо? 97 фоиз таъмин шуда, ба бу?ет 46 млн. сомон? ворид нагардид.

Соли 2017 тан?о 18 фоизи пахтаи дар дохили кишвар исте?солгардида коркард карда шуд. Яке аз сабаб?ои пурра коркард нагардидани нахи пахта аз фаъолият бозмондани корхона?ои ресандаг? ё бо и?тидори пурра фаъолият накардани он?о мебошад, ки дар давраи ?исобот? аз 16 корхонаи ресандаг? 4 корхона умуман фаъолият накард. ?амчунин сат?и таъминоти хонандагон бо либос?ои мактабии исте?соли ватан? ?амаг? ба 12 фоиз баробар мебошад. Дар со?а аз 54 корхонаи ба исте?соли либоси мактаб? маш?ул буда, 8 корхона фаъолият накарда, 12 корхонаи дигар исте?соли либоси мактабиро ко?иш додааст.

Сарвари давлат ба Сарвазири мамлакат, муовини якум ва муовинони Сарвазир ?и?ати бартараф намудани камбуди?ои мав?уда ва та?лилу ?амъбасти во?еии со?а?ои и?тисодию и?тимо? дар соли 2017, супориш?ои мушаххас доданд.Дастур?о ?амчунин вобаста ба вазъи ?омеаи ?а?он? ва таъсири омил?ои беруна ба и?тисодиёти кишвар, дарёфти сарчашма?ои нави мабла?гузор?, и?рои сарива?ат? ва бечунучарои нишонди?анда?ои Паёми Президенти ?ум?урии То?икистон ба Ма?лиси Ол?, татби?и самараноки лои?а?ои сармоягузор?, азхудкунии мабла??о, истифодаи и?тидор?ои мав?удаи и?тисод?, вусъат бахшидан ба рушди и?тисодиёту и?тимоиёт, афзоиши исте?солу содироти молу ма?сулоти гуногун, дода шуд.

Дар ма?лиси ?укумати ?ум?урии То?икистон раиси Бонки милл? ?амшед Нурму?аммадзода ва Раиси Бонки Давлатии Амонатгузории То?икистон «Амонатбонк» Ру?улло ?акимзода доир ба тадбир?ои бе?дошти низоми бонк? ва сиёсати самараноки пулию ?арз? ?исобот доданд.

Таъкид гардид, ки давоми соли 2017 даромади софи Бонки Давлатии Амонатгузории То?икистон «Амонатбонк» ба 31,7 миллион сомон? расонда шуд, ки дар му?оиса ба соли 2016 11, 3 маротиба зиёд аст. Аз руи фаъолияти бонк? ба андозаи 47, 1 миллион сомон? андозу пардохт?ои ?атм? ба бу?ет ворид карда шуд, ки нисбат ба соли 2016 9 фоиз зиёд мебошад. Ба?ияи амонат?ои шахсони ?у?у?? ва во?е? 2,9 миллиард сомониро ташкил намуд, ки нисбати соли 2016 29,5 фоиз афзоиш ёфтааст.

Зимни баромади худ раиси Кумитаи давлатии сармоягузор? ва идораи амволи давлат? ?а??орзода Файзиддин Саттор дар бораи татби?и лои?а?ои сармоягузор? ва ?алби бештари сармоя ба и?тисодиёти кишвар ?исобот дод.

Президенти мамлакат му?тарам Эмомал? Ра?мон ба ?укумати ?ум?урии То?икистон ва ба Кумитаи давлатии сармоягузор? ва идораи амволи давлат? супориш доданд, ки ?и?ати татби?и самараноки лои?а?о, мусоидат барои амал? кардани дастгирии давлатии со?ибкор?, ?алби ?арчи бештари сармоя ба?ри рушди бахш?ои му?ими хо?агии хал?, аз ?умла бахш?ои маориф, ро?у на?лиёт? ва обрасон?,аз мар?илаи аввали та?ияи лои?а?о ба интихоби кадр?о, истифодаи самараноку сарива?тии мабла??ои ?удогардида, а?амияти махсус зо?ир намоянд.

Дар идомаи кори ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон ?исоботи Вазири кор?ои дохилии ?ум?урии То?икистон Ра?имзода Рамазон ?амро? шунида шуд.

Дар ?исоботи Директори Агентии назорати давлатии молияв? ва мубориза бо коррупсияи ?ум?урии То?икистон Султонзода Сулаймон Саид, аз ?умла таъкид гардид, ки дар соли 2017 1980 ?инояти коррупсион?, и?тисодии характери коррупсионидошта ва ?иноят?ои марбут ба андоз ошкор карда шудаанд, ки ?а?ми зарар аз ?исоби ин ?иноят?о 208 миллион сомониро ташкил меди?ад.

Ба ?амин монанд зарар?ои молияв?, ?амчунин дар ?исоботи Раиси Палатаи ?исоби ?ум?урии То?икистон Фаррух ?амрализода таъкид карда шуд.

Тан?о дар соли 2017 дар ша?ри Душанбе 21 ?азор ?ой?ои нави кор? фаро?ам гардида, ?и?ати таъсиси боз 31 ?азор ?ой?ои нави кор? барои сокинони пойтахт дар соли ?ор? на?шагир? шудааст.

Бо ма?сади сарфаи неруи бар? 1600 хона ва иншоот ба системаи гармиди?? пайваст гардиданд. Соли 2018 бунёди 15 муассиса?ои замонавии таълим? бо такмили беш аз 12 ?азор ?ойи нишаст амал? карда хо?ад шуд.

Дар муддати куто? 70 майдончаи варзиш? бо сифати баланд бунёд гардида, имсол бошад 12 бо?у гулгашти муосир ва 92 майдончаи варзишии дигар бо муосиртарин восита?ои маш?у тамрин ва гузаронидани чорабини?ои варзиш? босубот ?араён дорад.

Бо ма?сади дастгир? ва ?авасмандии ?авонон 200 стипендияи раиси ша?р барои дониш??ёну мактаббачагони фаъоли пойтахт амал мекунад.

Сипас раиси Вилояти Мухтори К??истони Бадахшон Шодихони ?амшед, и?рокунандаи вазифаи раиси вилояти Су?д Ра?аббой А?мадзода, раиси вилояти Хатлон Давлатшо Гулма?мадзода, раисони ша?ру но?ия?ои тобеи ?ум?ур? аз пешрафту норасои?ои мав?удаи минта?а?о дар соли 2017 ва нияту на?ша?ои созанда дар соли 2018 ?исобот доданд.

Дар суханронии худ Сарвари давлат му?тарам Эмомал? Ра?мон из?ори бовар? намуданд, ки дар соли 2018 давлат ва миллати то?ик дар нати?аи ме?нати садо?атмандонаи мардум ва якдилию ?амбастагии ?омеа ба рушду пешрафти боз ?ам бештару хубтари и?тисодию и?тимо? ноил мегарданд.

Бонуи гулобип?ши Кореяи Шимол? кист?

Як зани а?ли Кореяи Шимол? пас аз озмоиши атомии ахири Пхенян, тава??у?и корбарони интернетиро ба худ ?алб кардааст.

Ба гузориши “Индепендент”, ?ар замон, ки Пхенян як хабари му?иммро ба иттилои ?а?ониён мерасонад, на че?раи ра?бари Кореяи Шимол?, балки че?раи хонум Рй Чун ??, г?яндаи хабари к??накор ва пурсоби?аи ин кишвар бар саф?аи телевизион зо?ир мешавад.

Рй Чун-?и 74 сола ?амвора ?ангоми эъломи хабар?ои му?имми Кореяи Шимол?, як либоси сурат (гулоб?- розовый )-ии суннат? ба тан дорад ба ?амин сабаб ба ? ла?аби “бонуи гулобип?ш” додаанд. Вай муддат?о аст, ки бознишаста шуда, аммо ?ар замон, ки лозим аст, хабар?ои му?имми давлат? ба иттилои ?а?ониён бирасад, ? ба сари кори худ бозмегардад.

Ин г?яндаи мавриди ало?аи Ким ?унг Ун, р?зи якшанбе сеюми сентябр низ аз макони номушаххас, хабари тозатарин озмоиши муваффа?иятомези атомии ин кишвар -озмоиши бомб термо?астаи–ро ба иттилои мардуми ?а?он расонд.

Рй Чун-?и соли 1971 барои нахустинбор дар телевизион зо?ир шуд ва беш аз чи?ил сол аст, ки бо ?узур дар телевизиони давлатии Кореяи Шимол? ва бо садои расои худ ба ма?кум кардани душманони ин кишвар, эъломи хабар?ои марбут ба озмоиш?ои ?астаии Пхениян ва шар?и зиндагии се насл аз ра?барони Кореяи Шимол? пардохтааст.

Ба Рй Чун-??, «садои Кореяи Шимол?» низ ла?аб додаанд.

Дар ин гузориш ба на?л аз як коршиноси масоили Пхенян омадааст, бозгашти Рй Чун-?и ба г?яндагии хабар?ои му?имми Кореяи Шимол? тасодуф? нест ва як паём аз ?ониби Ким ?унг Ун аст, ки нишон меди?ад, ра?бари Кореяи Шимол? ?асд дорад, идологияи замон ипадарбузургашро му?аддадан дар ин кишвар ?ор? кунад.

Источник: http://parstoday.com/tg/news/world-i22717

КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Санчид

Максади кор: шиносои бо майдони электростатики ва тавсифоти он; омухтани методи моделиронии майдон бо ёрии ваннаи электролити, тадкики майдони электродхои шаклашон гуногун ва муайян кардани мавкеи сатххои эквипотенсиали инчунин мукаррар сохтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатхои шадидият.

Лавозимот: ваннаи электролити, мачмуи электродхо, зонд волтметр, нокилхои вислсози, реостат, калид, манбаи шиддат.

Назаряи метод ва т афсири дастгох

Фазои атрофи чисми электрнок назар ба оне, ки чисм нейтрали бошад, дорои хосиятхои фарккунанда мешавад. Чунончи, дар холи бо ягон чойи ин фазо ворид сохтани чисми дигари электрнок он дучори таъсироти кувва мегардад. Ба хамин электрнок майдони электри вуччуд дорад. Майдони электриро чун навъи махсуси материя мефахманд, ки тавассути он чисмхои электрнок ба хамдигар дар масофа таъсир мекунанд. Майдони атрофи чисми электрноки оромро майдони электростатики меноманд. Майдони электри бо ёрии чисми электрноки андозахояш нихоят хурд, ки мухтасар электри охмоиши меноманд, тадкик карда мешавад. Электри озмоиши бояд чанде хурд бошад, ки хангоми ба ягон чойи майдон ворид сохтани он дар ин майдон тагйироти назаррас ба вучуд наояд.

Источник: http://xreferat.com/102/185-1-elektrostatikaho.html

Электростатикахо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

Лабораторияи механика, физикаи

Химояро кабул кард

Омухтани майдони электростатики

Максади кор: шиносои бо майдони электростатики ва тавсифоти он; омухтани методи моделиронии майдон бо ёрии ваннаи электролити, тадкики майдони электродхои шаклашон гуногун ва муайян кардани мавкеи сатххои эквипотенсиали инчунин мукаррар сохтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатхои шадидият.

Лавозимот: ваннаи электролити, мачмуи электродхо, зонд волтметр, нокилхои вислсози, реостат, калид, манбаи шиддат.

Назаряи метод ва тафсири дастгох

Куввае, ки аз чониби майдон ба электри озмоиши таъсир мекунад, яз як тараф вуяудияти майдонро ошкор месозад ва аз тарафи дигар пурзур ё суст будани ин майдонро мукаррар менамояд. Нисбати куввае, ки бо он майдон бо электри озмоиши таъсир мекунад, бар микдори электри озмоиш q0 хамчун бузургии тавсифдихандаи куввагии нуктаи муайян майдон дониста менавад ва он гаддидияти майдон (Е) ном нирифтааст:

Источник: http://mirznanii.com/a/321121/elektrostatikakho

Дар ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон нишонди?анда?ои рушди и?тисодию и?тимоии мамлакат дар соли 2017 нати?агир? ва вазифа?ои асос? барои соли 2018 муайян карда шуд.

Дар кори ма?лис ро?барият ва аъзои ?укумати кишвар, Дастго?и и?роияи Президенти ?ум?урии То?икистон ва во?ид?ои сохтории он, ро?барони сохтор?о ва ма?омоти марказии давлат?, идора?ои назди Президент ва ?укумат, корхонаю муассиса?ои ?ум?урияв?, раисони вилоят?о ва ша?ру но?ия?о, ро?барони муассиса?ои олии таълим?, марказ?ои татби?и лои?а?ои инвеститсион?, бонк?ои давлат? ва са??ом?, р?зномаю ма?алла?ои расм? ва дигар шахсони масъул иштирок карданд.

Тавре таъкид гардид, бо ву?уди таъсири манфии омил?ои берун? рушди босуботи и?тисодии мамлакат ниго? дошта шуда, и?рои нишонди?анда?ои макрои?тисод? ва и?тимо? тиб?и ?адаф?ои афзалиятнок таъмин гардид.

Зеро дар нати?аи тадбир?ои андешидаи ?укумати мамлакат та?ти ро?бар? ва сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти ?ум?урии То?икистон, ?аноби Ол?, му?тарам Эмомал? Ра?мон бори аввал дар замони со?ибисти?лол? дар давраи тирамо?у зимистон ма?дудияти нер?и бар? пурра бардошта шуд.

Омили мазкур ба фаъолияти мунтазами корхона?ои исте?сол?, инчунин бунёди корхона?ои нави саноат? ва гузоштани ?адам?ои устувор ба с?и яке аз ?адаф?ои стратегии милл?, яъне аз кишвари аграрию саноат? ба кишвар? индустриалию аграр? табдил додани мамлакат заминаи мусоид фаро?ам меорад.

Дар нати?аи тадбир?ои андешидаи ?укумати мамлакат ?исми умумии даромади бу?ети давлат? 100,1 фоиз таъмин гардида, ба он 19,5 млрд. сомон? ворид гардид, ки нисбат ба на?ша 13 млн. сомон? зиёд мебошад.

Дар давраи ?исобот? на?шаи воридоти андоз?о аз ?ониби ма?омоти андоз 102,6 фоиз ва Хадамоти гумрук 98 фоиз таъмин карда шуд.

Бо ма?сади самаранок ва о?илона истифода намудани захираву имконият?ои мав?уда ва дар ин замина таъсис додани ?ой?ои нави кор? соли 2017 дар ?аламрави кишвар 170 корхонаву корго??ои нави саноат? бо наздик 3 ?азор ?ой?ои нави кор? таъсис дода шуд.

Дар кори ма?лиси ?укумати мамлакат ?исоботи Вазири молия Абдусалом ?урбониён, раиси Кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода ва сардори Хадамоти гумрук Абдуфатто? ?оиб шунида шуд.

Президенти мамлакат му?тарам Эмомал? Ра?мон камбуди?ои Вазири молияро оид ба и?рои нокифояи ?исми даромади бу?ети давлат?, ба амал омадани ?арзи маош дар баъзе ша?ру но?ия?ои кишвар, аз ?умла ша?р?ои Ва?дат, Турсунзода ва но?ияи Ша?ринав, истифодаи ?айрима?садноки мабла??ои бу?ет?, назорати ?айри?аноатбахши истифодаи мабла??о, татби?и нокифояи талаботи ?онуни ?ум?урии То?икистон “Дар бораи бу?ети давлат?”, сари ва?т пардохт нагардидани ?арз?о аз ?ониби субект?ои ?арзгир, нишон дода, исло?и сарива?тии онро талаб намуданд.

Вобаста ба и?ро нагардидани на?шаи 4 намуди андоз ва ба бу?ети давлат? ворид нашудани 400 миллион сомон?, ба раиси Кумитаи андози назди ?укумати ?ум?урии То?икистон дастур дода шуд, ки барои исло?и камбуди?ои ?ойдошта ва таъмини на?шаи даромади бу?ети давлат? тадбир?ои му?иму мушаххас андешанд.

Сарвари давлат фаъолияти Хадамоти гумрукро нати?агир? карда, аз и?ро нагардидани на?шаи даромади бо?и гумрук?, ба амал?ои коррупсион? даст задани кормандони Хадамоти гумрук, и?рои ?айри?аноатбахши татби?и Кодекси гумруки ?ум?урии То?икистон, назорати нокифояи фаъолияти гузарго??ои сар?ад?, воридоти ма?сулоти гуштии пастсифат, му?латашон гузашта ва ба саломатии инсон зараровар, из?ори нигарон? карданд.

Бо нати?агир? аз фаъолияти Бонки милл? ва Бонки Давлатии Амонатгузории То?икистон “Амонатбонк” Президенти мамлакат ба ро?барону масъулин супориш доданд, ки дар ва?т?ои муайянгардида ?и?ати исло?и камбуди?о, ниго? доштани ?урби пули милл?, низоми истифодаи корт?ои пластик?, бе?дошти системаи пулию ?арзии ?ум?ур?, аз байн бурдани мушкилоти як ?атор бонк?ои са??омии мамлакат, инчунин дигар масъалаву мушкилоти со?а, чораандеш? намоянд.

Дар робита ба нишонди?андахои пасти азхудкунии мабла??ои сармоягузор? Сарвари давлат тава??у?и ро?барони татби?и лои?а?оро ба истифодаи ма?садноки мабла??о ва сифати кор?о ?алб карданд.

Сипас ба Президенти ?ум?урии То?икистон, директори Агентии су?уртаи и?тимо? ва нафа?а Сафарал? На?миддинов оид ба нати?а?ои фаъолияти со?а дар соли 2017 ?исобот доданд.

Сарвари давлат барои аз байн бурдани мушкилот дар самти хизматрасонии со?аи и?тимо? ва и?рои на?шаи су?уртав? ба ро?барияти Агентии су?уртаи и?тимо? ва нафа?а супориш доданд.

Дар ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон Директори генералии ?амъияти Са??омии Кушодаи Неруго?и бар?и обии «Ро?ун» Хайрулло Сафарзода оид ба рафти кор?ои сохтмон? дар иншооти му?ими аср ?исобот дод.

Президенти мамлакат му?тарам Эмомал? Ра?мон ба ро?барияти ширкат ба и?рои босифати кор?ои сохтмон?, истифодаи ма?садноки мабла??ои бу?ет? ва дар му?латхои муайяншуда ба истифода додани навбати аввали агрегати Неруго?и бар?и обии “Ро?ун”супориш?ои ?атъ? доданд.

Дар идомаи кори ма?лиси васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон ?исоботи Прокурори генерал? Юсуф Ра?мон оид ба вазъи пешгирии ?онуншикани?о дар самти истифодаи мабла??ои бу?ет?, ?онуншикани?о дар самти та?симоти заминва дигар па?лу?ои фаъолияти со?а шунида шуд.

Таъкид гардид, ки дар мавриди ?абули баъзе ?арор?о ва дигар санад?ои ?у?у?? талаботи ?онунгузории ?ор? риоя нагардида, бо ин асос 14 санади ?абулнамудаи ро?барони вазорату идора?о бо эътироз?ои прокурор? бекор карда шуданд.

Дар робита ба ?онуншикани?о дар самти истифодаи замин таъкид гардид, ки ро?бари Стансияи озмоиши машина?ои зертобеи Вазорати кишоварз? Ра?имов ?. аз беэътиноии ро?барият истифода бурда, давоми чор соли охир 12,6 гектар замин?ои муассисаро, во?еъ дар ?удуди но?ияи Р?дак? ба мабла?и 263 ?азор доллар ба ша?рвандон фурухтааст.

Дар самти истифодаи неруи бар? бошад, аз ?ониби ма?омоти прокуратура мабла?и 50 миллион сомонии ?арзи истифодаи ?увваи бар? бар?арор карда шуд.

Вобаста ба татби?и ?онуни ?ум?урии То?икистон “Дар бораи танзими анъана ва ?ашну маросим?о дар То?икистон” аз ?ониби ма?омот 563 ?онуншикан? ошкор ва нисбати шахсони гуна?кор парванда?ои маъмур? о?оз карда шуда, 363 нафарро ба ?авобгарии интизом? кашидаанд.

Сарвари давлат му?тарам Эмомал? Ра?мон супориш доданд, ки бо и?рои хизмати соди?онаву покви?донона кормандони ма?омоти прокуратура ?и?ати сарива?т пешгир? ва аз байн бурдани тамоми ?онуншикани?о дар мамлакат чора?у? намоянд.

Таъкид гардид, ки дар соли 2017 зиёда аз 22 ?азор ?иноят ба ?айд гирифта шудааст, ки ?иноят?ои марбут ба амал?ои террористию экстремест?, куштор, ро?занию ?оратгар?, нашъаманд?, гардиши ?айри?онунии маводи мухаддир, истифодаи ?айри?онунии сило? ва ?айра мебошад.

Дар ин давра фаъолияти хизматчиёни ма?омоти кор?ои дохил? ба ма?ву безараргардонии гур???ои ?иноятпеша ва ?инояткорони ало?ида, ки хостори нооромсозии ?омеаи То?икистон буданд нигаронида шуда, теъдоди зиёди ?иноят?ои сол?ои пеш содиргардида кушода шудаанд.

Сарвари давлат му?тарам Эмомал? Ра?мон бо та?лилу баррасии вазъи во?еии ?инояту ?инояткор? дар мамлакат ба ро?барияти Вазорати кор?ои дохил? ?и?ати пурзур намудани назорати ?инояту ?инояткор? дар ?аламрави ?ум?ур? бо истифода аз восита?ои муосири технолог?, баланд бардоштани савияи касбии кормандони ма?омот ва та?кими робитаи он?о бо а?ол? дастуру супориш?ои мушаххас доданд.

Президенти ?ум?урии То?икистон, Пешвои миллат му?тарам Эмомал? Ра?мон дар ?амин робита аз ?олат?ои содиршудаи ?иноят?ои коррупсион? аз ?ониби худи кормандони со?а из?ори нигарон? карда, ро?барияти Агент? ва Палатаи ?исобро ?и?ати та?вияти мубориза бар зидди коррупсия, бар?арор намудани мабла?и зарар?ои молиявии ба давлат расонидашуда ва ба танзим даровардани тадбир?ои тафтишот? вазифадор намуданд.

Дар ма?лиси ?укумати ?ум?урии То?икистон доир ба самт?ои фаъолият дар со?аи саноат, кишоварз?, маориф ва илм, тандуруст? ва ?ифзи и?тимо? ро?барони вазорат?ои номбурда ?исобот доданд.

Пешвои миллат му?тарам Эмомал? Ра?мон ?и?ати бунёди корго??ои коркарди шир, рушди саноати д?зандаг? ва исте?соли ма?сулоти воридотивазкунанда, пурз?р намудани назорати фаъолияти истихро?и ангишт, ташкили ?ой?ои нави кор?, афзун намудани исте?соли картошка, дар ?амин шабу р?з та?вияти кор?ои обмонии замин?ои кишт ва бо?у токзор, таъмини шафофияти та?симоти квота?ои байналмилал? барои та?сил дар хори?а, навсоз?, таъмиру тармим ва му?а??азсозии тамоми муассиса?ои та?силоти миёнаи умумии к??наю фарсудашуда дар ?амаи ша?ру но?ия?о давоми соли ?ор?, пешгир? аз па?ншави?ои бемори?ои сироятиву хавфнок дар байни а?ол? ва бе?дошти хизматрасонии тибб? ба аъзои ?укумат, раисони вилоят?о ва ша?ру но?ия?ои мамлакат дастуру супориш?ои ?атъи доданд.

Раиси ша?ри Душанбе му?тарам Рустами Эмомал? зимни гузориши худ аз нати?а?ои фаъолияти ша?рдор? дар соли ?исоботии 2017 тазаккур доданд, ки ма?з бо дастуру ?идоят?о ва дастгирию ташаббус?ои созандаи Пешвои муаззами миллат пойтахт ба дастовард?ои назаррасу умедбахш ноил гардид.

Дар пойтахт соли сипаришуда 66 км. ро??о бунёд ва та?диду навсоз? шуданд, ки дар му?оиса бо соли 2016 44 км. зиёд аст. ?и?ати баланд бардоштани сат?и хизматрасонии а?ол? ва ме?монони пойтахт харидории боз 100 на?лиёти мусофиркашони ?авобгуи стандарт?ои муосир ба на?ша гирифта шудааст, ки аллакай 13 адади он ворид гардида, р?з?ои наздик ба хатсайр?о ворид мешаванд, из?ор дошт Раиси ша?ри ша?ри Душанбе Рустами Эмомал?.

Робита бо а?ол? тавассути телефони бовар?, сайти электрон? ва шабака?ои и?тимо? муваффа?она ?араён дошта, барои ?алби ?авонони лаё?атманду дорои ?а?онбинии созанда, ташкили озмуни шаффофи ?абул ба сохтор?ои марбутаи ша?р нати?а?ои хуб меди?ад.

Асосгузори сул?у ва?дати милл? — Пешвои миллат, Президенти ?ум?урии То?икистон му?тарам Эмомал? Ра?мон ба Раиси ша?ри Душанбе, раисони Вилояти Мухтори К??истони Бадахшон, Су?д, Хатлон, ша?ру но?ия?ои тебеи ?умъур? дастур доданд, ки дар му?лат?ои к?то?тарин ?и?ати таъсиси корхона?ои хурду бузурги коркарду исте?соли ма?сулоти шир?, макарон, об?ои н?шок?, гиё??ои шифобахш, исте?соли дору?ои хушсифат ва дар ?амин замина таъмини а?ол? бо ма?сулоти хушсифату арзони худ? тадбир?ои таъхирнопазир андешанд.

?амзамон масъулин то охири сол ?и?ати таъмини пурраи наврасони ?ум?ур? бо либос?ои мактаб? бо назардошти ташкили сех?ои нави дузандаг? ва таъмиру та?диди мактаб?ои таъмирталаби тамоми маноти?и кишвар супориш?ои мушаххас гирифтанд.

Дар охири кори ?аласаи васеи ?укумати ?ум?урии То?икистон Асосгузори сул?у ва?дати милл? — Пешвои миллат, Президенти ?ум?урии То?икистон му?тарам Эмомал? Ра?мон бо нати?агир? аз фаъолияти тамоми со?а?ои хо?агии хал?и мамлакат ба аъзои ?укумат, Дастго?и и?роияи Президенти ?ум?урии То?икистон, ро?барони вазорату идора?о, вилоят, ша?ру но?ия?о ва ташкилоту муассиса?ои ?ум?урияв? барои рафъи камбуди?ои мав?уда, и?рои нишонди?анда?ои Паёми Президенти ?ум?урии То?икистон ба Ма?лиси Олии ?ум?урии То?икистон, та?ияи на?ша-чорбини?ои таъминкунандаи пешрафту тара??иёти тамоми со?а?ои му?ими ?ум?ур? дастуру супориш?ои мушаххас дода, дар ?узури иштирокчиёни ?аласа суханрон? намуданд.

Источник: http://www.president.tj/node/16893

??? ?? ??? ???????. ????? ?? ????? ???? ?? ????? 916 ???????

??? ?? ???????? ???????? ???? ????? (????) ?? ?????? ?????. ?? ??????? ?????? ????? ???? ????? ???? ????????, ?? 916 ???????? ????? 11 ????? ?? ????? ????? ???? ???????, 720 ?????, ? ????? 80 ?????? ?? ??????? ????????????.

????????? ??????? ?????? ????? ???? 6 ?????? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????????????????? ??? ????? ????? ?????? ??????????? ????????? ???? ????? ???????.

?????? ?????. ????? ??????? ?????? ????? ????, ?????? 21-22 ?????? ???? 2016 ??????? ????? ??? ????? 916 ??????? ?? 28 ??????? ????? ????? ??????? ?? ???????? ?????. ?????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ???? ????? (????) ?? ?????? ?????? ??????? ??????????.

?? 916 ???????????????? ????? ?? ????? ????? ???? ? 24 ????? ? ?? ???? ??????, ?? ???? ????? 23 ????? ??????????. ??? ???? ????? ????? 720 ?????, ? ?????? 80 ??????? ?????????? ????? ?? ????? ????? ????? ?????, ???? ?? 12 ????? ????? ????, 36 ????? ?? ???? ?? ?????? ?????. ???? ?? ????? ??? ??????? ??????????????.

????????? ??????? ?????? ????? ???????, » ??????? ??????? ????????????? ????????????? ??????? ???? ?????- (????) ????? ?? ???? ????? ??????? (??????? ?????????? ???? ?? ??????? ???????? ????. ????????? ?? ??????) ????? ???????, ?? ??????? ?????? ??????????, ??????? ????? ?????? ???? ?????? ????. ???? ????? ????????????? ????????????? ?????? ?????? 8,9 ??? ?? 24 ???? ????? ????? ???. ?

?? ?? ?????, ?? ???? 2018 ????????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ???????????? ?????? ??? ????????? ???? ?????????? ????? ???????. ??????. ???????. ??????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ????, » ???? ????? ????? ???? (????) ??????? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???????? ??????????, ???????? ???????? ?????? ??????????? (????? ???????? ??????? ?? ????????????), ???? ?????? ?? ????????? ????, ?????? ??????. ???????? ?? ??????? ?????????? ??????. ?

???? ???????? ?????, ???? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ???????? ???? ???????, ???? ?????????, ?? ?? ???? ????????, ?????? ??? ??????? ?????? ???????.

??????? ?????? ????? 4 ??? ??? ?? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ?? ??????????, ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ?????????? «????-???? ??? ??????? ????? ?? ????????? ??? ?????? ???. ??? ?????? ??????????? ?????? ??? ??????? ??? ?? ?????? ????? ??????? ?????????? ????????? ??????????.

???? ???? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???????????, ?????? ?????? ???????? ???.

?????. ??????. ?? ???????? ????????? ?? ??????? «????? ????, ???? 80 ??????? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????????. ?? ??? ?????? ????????: «????????????, ????????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ?????? ???????, ?? ????? ?? ????? ?? ???? ???????. ????. ?? ???? ?????? ????????, ???? ???????. ???? ?????????? ?? «??????????-???, ?? ???? ???? ??? ??? ???????? ?? ??????? ???????? ????? ????????, ???? ?????? ??? ????? ?? ????. ?? ????? ????????? ??????? ??????. ?? ??? ?????? ???? ??? ??? ???. ???? ?? ?????? ?????. ??????? ?? ????, ???? ????? ??????? ???? ????. ?????? ??????? ??, ?? ?????? ???, ?? ???????? ???????? ???????, ???? ??????? ??????? ?? ?? ???????? ???? ?????? ??????? ????? ?????, ??????? ?????????? ?? ???? ????????? ??? ??? ??????? ???? ????? ????.?

??? ????????? ????? ?????????? ??? ?? 1,8 ??????? ????? ?????? ???????? ?? ??? ??? ?? ???????? ?? 160 ????? ????? «????? ????? ????????. ?? ?? ????? ?????? 40 ????? ??????? ?? ????????? ??? ????? ????????.

Источник: http://akhbor.com/-p1018-117.htm

Галерея

Рўйхати китоб?ои  т??фашуда аз Донишго?и Техникии То?икистон дар соли 2014

1. Лабораторный практикум 2013

2. Планирование на  предприятии задание и методические указания по выполнению курсовой работы 2013

3. Джураев Т.Д. Ташкили та?рибаом?зии дониш??ён  2013

4. Мирзоалиев И.М Лабораторный практикум к выполнению лабораторных работ по курсу «Технология автоматизированного производства» 2013

5. Дастури метод? ва мавзўъ?ои кори контрол? аз фанни «Муомилоти пул?, бонк ва ?арз» 2013

6. Бобобеков О.К   Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика и гидропривод» 2013

7. Дастури метод? оид ба гузаронидани та?рибаом?зии исте?сол? барои дониш??ёни ихтисоси 530102-«Система?ои автоматикунонидашудаи коркарди маълумот» 2013

8. Сахибов Н.Б. Контроль и измерение линейных размеров 2013

9. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы теории упраления 2013

10.  Кислота?ои карбон? 2013

11. Равшанов Ч.Б Конспекти лексия?о аз фанни информатика.кисми якум 2013

12. Л.С. Исмоилов    Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Изыскание проектирование автомобильных дорог» 2013

13. Сайра?монов  Р.?. Дастури метод? доир ба и?рои кор?ои озмоиш? аз фанни «Технологияи масоле?и конструксион?  2013

14. ?.Давлатмиров «Обтаъминкун?» ?исми «Шабака?ои обрасон»2013

15. Сохтани манбаи дода?о дар Microsoft ACCESS 2007  2013

16. Бойматова М.М.  Методические указания к  выполнению курсовой работы по дисциплине информационные технологии в управлении 2013

17. Бобоев Х.Б. Методичесие указания к выполнению выпускных квалификационных работ  для студентов специальностей- 330101-05 «Инженерная Защита окружающей среды» 2013

18. Ма?мўи лексия?о аз фанни «Системаи идоракунии давлат? ва ма?алл?» 2013

19. ?исоби рама?ои ?амвори статик? номуайян бо усули ?ойивазкун? 2013

20. Шин В.В. Методические указания к решению задач по дисциплине «Методы защиты компютерной информации»2013

21. Шин В.В. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Базы данных»-2013

22. Файзуллоев У.Н.  Проектирование производственных цехов, участков реанимационного производства 2013

23. Дастури  метод? доир ба и?рои кор?ои озмоиши аз фанни Гидравлика 2013

24. Имомов Н.Б Дастури метод?  барои гузаронидани кор?ои озмоиш? аз фанни «Челонгар?»…2013

25. Гуломова М.Б. Методическое указание по выполнению курсовых работ и организационно-экономической части дипломного проекта для специальности 1-3606-01…2013

26. Оборудование и технология печати Методическое указание часть 2-2013

27. Сафаров Б.С Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Программные средства обработки информации»-2013

28. Абдурањмонов А.Я Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсам «Электрические машины» и  Электромеханика», раздел   Трехфазные асинхронные двигатели-2013

29. Му?имова  Н.Р Лабораторный практикум по дисциплине «Планирование на предприятии». 2013

30. Мукимова Н.Р – Планирование на предприятии методические указания по выполнению курсовой работы-2013

31. Стратегическое планирование-2013

32. Дастури метод?  барои гузаронидани кор?ои озмоиш? аз фанни «Буриши масоле?» барои дониш?уёни ихтисос?ои 360101, 360103 ва 360104.   2013

33. Лабораторный практикум к выполнению лабораторных работ по  курсу «Металлорежущие станки»-2013-1

34. Дастури метод? – Оид ба ?алли ма?мўаи масъала?о аз фанни «Буриши масоле??о»-2013

35. Синхронные машины – Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по курсу  «Электромеханика»  и «Электрические машины»-2013

36. Джураев Т.Д.- Построение диаграмм состояния тройных систем методом математического моделирования-2013

37. А.А.Турсунов  Техническая эксплуатация автомобилей-2013

38. М.Гадозода Интеграл?ои номуайян ва муайян дар супориш?о-2013

39. Методические указания  по  прохождению преддипломной практики для студентов специальности 26020207- «Производственный менеджмент»-2013

40. «Экономика предприятия»  Методическое указание по выполнению самостоятельных и контрольных работ-2013-1

41. Рузиев А.Р- Механика горных пород и горное давление-2013

42. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия-2013

43. «Логистика» Методическое пособие по изучению дисциплины, задания для выполнения самостоятельной работы и примеры для практических занятий для студентов, обучающихся по кредитной технологии-2013

44. Бойназаров Б.Б. Асос?ои ом?зиши санъати расмкаш?-2013

45. У.У. Косимов Релейная защита и  автоматика-2013

46. Методическая разработка  к курсовой работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация-2013

47. Азимов Х.Х Основы технология машиностроения.-2013

Источник: http://gptb.tj/tj/index.php?option=com_content&view=article&id=100:pdf&…

Еще по теме:

  • Код педикулеза по мкб Справочник МКБ-10: МКБ-10 — Международная классификация болезней Десятого пересмотра. Полное название: Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Коды болезней по МКБ-10 МКБ-10 содержит 21 класс болезней. Коды U00-U49 и U50-U99 составляют 22-й класс и используются для временного […]
  • Какие первые признаки псориаза Псориаз: симптомы, признаки, причины проявления Многих людей волнует вопрос о том, как начинается псориаз? Этот вопрос вполне обоснован, ведь такое заболевание, как псориаз встречается у 4% жителей планеты.  Кроме того, вылечить это заболевание на ранних этапах его развития значительно проще, чем запущенные формы. Именно поэтому важно […]
  • Стандарты лечения дерматиты Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аллергическим контактным дерматитом Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аллергическим контактным дерматитом МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ с аллергическим контактным дерматитом В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской […]
  • Корь паротит прививка российская Прививка корь-краснуха-паротит В каком возрасте делают прививку от кори, краснухи и паротита Иммунизация от этих трех болезней осуществляется по официальному календарю прививок, общепринятому в России. Согласно инструкции, ребенок, которого не привили до 13 лет, прививается в любом возрасте, а после ревакцинацию делают по графику (в 22 […]
  • Карбункул в стоматологии История болезни Фамилия, имя, отчество: -- Возраст: 20 лет Домашний адрес: г. Москва Дата поступления в клинику: 22 февраля 2007 г. Жалобы Пациентка предъявляет жалобы на болезненный инфильтрат подбородочной области, недомогание, повышение температуры тела до 38 0 С. Anamnesis morbi Впервые отметила появление подобных болезненных […]
  • Крем от дерматита беременным Что необходимо знать про дерматит у беременных женщин и о его лечении Warning. preg_replace_callback(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 28 in /home/obloge/dermatyt.ru/www/wp-content/plugins/perelink/PerelinkPluginWorkInContent.php on line 54 Во время беременности у женщин часто обостряются хронические болезни или […]
  • Краснухи серологические Краснуха при беременности Опасность краснухи при беременности заключается еще и в том, что она способна протекать не только в острой, но и в хронической форме, никак клинически не проявляясь. В такой ситуации отсутствует возможность своевременно выявить риски для плода и определиться с дальнейшей тактикой ведения беременности с учетом […]
  • Корь в улан-удэ Улан-Удэ - какая область? Улан-Удэ на карте Не все знают, где находится город Улан-Удэ (какая область). Наша статья поможет в этом разобраться. Но речь пойдет не только о географии, но и об истории, символах и основных достопримечательностях этого города. Город Улан-Удэ - какая область? В Российской Федерации насчитывается 85 […]